Ayahuasca Retreats 2018

Voor degene die zich wil oriënteren en groeien op het spirituele pad met het gebruik van de Sacred Plant Medicine, Ayahuasca.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen bij ons vierdaagse retreat met prachtige meditaties, oefeningen en ceremonies met het sacred plant medicine, Ayahuasca.
Tijdens dit retreat leer je jezelf volledig te openen voor deze helende energie. Door dit te doen, zul je je spirituele proces versnellen, jezelf bevrijden van pijn in het verleden en blijvende vreugde ervaren.

DATA 2018
* 20-23  september
* 22-25  november

RETREAT
Wie zal profiteren van dit retreat?
Dit retreat is zorgvuldig voorbereid voor diegenen te helpen die zich inzetten voor hun eigen innerlijke groei en genezing. Je leert mooie technieken, waaronder:

 • Vergroten van je bewustzijn en de harmonie ervaren die je vindt in deze hogere spirituele sferen.
 • Contact kunnen maken met de krachten van de natuur, Pachamama en al het levende om je heen.
 • Ontdekken van oude kennis die verborgen is in mystieke en esoterische scholingen die ons hart en onze geest verlichten.
 • Opbouwen van je eigen reservoir met Life Force Energy-technieken die veroudering voorkomen en vitaliteit stimuleren.
 • Loslaten en verwerken van disharmonische (karmische) patronen in je wezen.
 • Hulp en begeleiding met het ontwaken van je goddelijke lichten en het ontvangen van initiaties

Je zult veel heilige en geheime oefeningen leren die zijn doorgegeven uit de rijke traditie van de Gouden Ankh, de Yoga, Shamanisme en Tantra-scholen.
Ze worden al 30 jaar beoefend en toepast door diegenen die het retreat gaan begeleiden. En we weten dat ze werken!

Wat wij aanbieden tijdens de retreats
Mooie mystieke meditaties, technieken voor emotionele genezing, visualisaties, pranayama (ademhalingstechnieken voor genezing), lichaamswerk (bijvoorbeeld yoga, dansbewegingen en Energy Block Release-sequenties), mantra’s en ‘icaro’ (geluidgenezing) en mudras (handgebaren).
In dit retreat zullen wij technieken uit de training van de Gouden Ankh, de Yoga en de Tantra gebruiken.
Oude yoga technieken, vergeten tantra meditaties, oude taoïstische leringen vormen alle onderdeel van de kennis die door de Ankh aan ons wordt doorgegeven. Dit heeft als doel je te openen voor de werelden van het Gouden Licht. Waardoor je een enorme verdieping en ook een stimulans in je geestelijke ontwikkeling zult ervaren.

PROGRAMMA
Ons programma is zo gemaakt dat ze je zullen helpen om jou te openen voor hogere frequenties van helende energie en om jezelf veilig te bevrijden van oude patronen die ons belemmeren. Als je de voortdurende connectie met de spirituele lichtsferen wilt verkennen, zullen we jou ook prachtige initiaties aanbieden die door onze leraren en gidsen zijn doorgegeven. Op de tweede en derde avond houden we ruimte en bescherming voor jou om deel te nemen aan de prachtige ceremonie met het gebruik van de heilige plant, Ayahuasca. Hiermee kunnen we de spirituele reis verdiepen.

AYAHUASCA
Om de ervaring enorm te verdiepen en een initiatie mogelijk te maken zullen we twee nachten Ayahuasca drinken. Dus psychologische maar ook fysieke voorbereiding is gewenst in de weken en dagen voorafgaand.
Hierover ontvang je na inschrijving, en aanbetaling van het voorschot, meer informatie.

DE LERAREN, CHANNELERS & SPACEHOLDERS
Rogier, Amonisia en Paulette zullen met elkaar de groep begeleiden, trainen en helpen tijdens het retreat.
Tijdens de ceremonies zullen ze volledig in dienst zijn voor het brengen en geven van genezing, begeleiding, initiaties, licht en liefde.

Rogier Zwijsen
Al 30 jaar is Rogier een succesvolle Heilpraktiker en oprichter van een unieke natuurlijke geneeskliniek in Nederland. Hij is verantwoordelijk voor biologische, natuurlijke geneeswijzen, bioresonantie en frequentietherapie.
Toen hij in de twintig was, was hij door Spirit verkozen tot medium. Hij is vanaf jonge leeftijd opgeleid door gerenommeerde mediums in Nederland, om via volledige full-body trance, andere energieën toegang te geven tot zijn bewustzijn. Als dieptrance medium was hij vanaf dat moment toegewijd en verbonden aan de mystieke en esoterische school, de Gouden Ankh. Al ruim 30 jaar geven Rogier en zijn partner Amonisia verschillende lezingen in Nederland en België en ze hebben in de loop van de tijd met verschillende sprekers gewerkt.
Hij biedt regelmatig openbare en privé lezingen aan waarin hij de leraren en meesters van de Ankh toegang geeft tot zijn bewustzijn en op deze wijze de mensheid helpt door het delen van absolute waarheid, licht en genezing voor de wereld. De scholing van de Ankh heeft als doel om de zoekende mens te helpen in zijn geestelijke groei, ontwikkeling en innerlijke vrijheid. Deze kennis is essentieel voor de groei van de mensheid. Rogier is altijd aan het leren en reizen met de Spirit. Hij heeft contact met diverse werelden waar die heen gaat om te leren, kennis te verkrijgen en contact te maken met zijn gidsen. Hij heeft al meer dan 10 jaar deelgenomen aan Tantra en Plant Medicine retraites en ceremonies.

Amonisia – (Liselotte Hennekam)
Al haar hele volwassen leven is Amonisia samen met Rogier een actieve spirituele reiziger, seeker en leraar in de traditie van de Gouden Ankh. Gedurende deze jaren heeft ze allerlei verwante spirituele evenementen georganiseerd. Hiermee heeft ze velen geïnspireerd en onderwezen. Ze is een actieve ‘tantrica’ en heeft veel kennis van de verborgen mysteries en over de interne beweging van energie. Haar kennis helpt paren hun relaties te harmoniseren en te versterken, terwijl ze leren hoe ze hun seksuele kracht kunnen gebruiken voor het welzijn van de mensheid. Ze is een geliefde, wijze en ervaren gids voor anderen, die haar vaardigheden of yoga deelt (40 jaar als yogaleraar), meditatie en genezing. Liselotte is de belangrijkste vertaler en ondernemer voor de Gouden Ankh volledige – en half-ingewijde meesters om door te komen tijdens deze lezingen. Deze lezingen vinden plaats in Nederland en België. Daarnaast heeft Amonisia ook het boek geschreven over Rogier zijn bijna-doodervaring, inwijding en over de waarheden wat er gebeurt als je sterft. Ze is een ervaren Plant Medicine-reiziger, en ook zij heeft toestemming gekregen van de Plant Spirit en de leraren van de Gouden Ankh om het medicijn te schenken aan anderen in ceremonies en retreats.

Paulette Agnew
Paulette is al sinds haar twintigste bezig met retraites en vision quest-ceremonies in de natuur. Ze leefde en trainde 7 jaar in de wildernis, vaak zonder lid te worden van een spirituele yogagemeenschap. Ze werd lerares in de Dru-traditie en richtte scholen, meditatie-, yoga- en traumageuren op in Europa, Australië en Afrika. Gedurende 5 jaar heeft ze zich geconcentreerd op de mysterieschool van de Gouden Ankh en de ontwikkeling van frequentie- en kwantumgeneeskunde. Ze is een bekroonde motivational speaker, houdt van reizen, coachen en helpt anderen wakker te worden en te komen tot hun ware potentieel. Haar boek over de ziekte van Lyme en genezing met licht, elektronen, elementen van de natuur en trillingen wordt in februari 2018 gepubliceerd met Morgan James in New York. Ook zij is een ervaren Plant-Medicine reiziger en heeft veel plezier met het organiseren van Plant Medicines retreats.

PRIJS
Voor een 4 daags retreat met drie nachten (incl. twee nachten ayahuasca ceremony)
is de prijs €500. Dit is inclusief overnachting en voor ontbijt, lunch en avondeten.

TWEETALIG
De training zal zowel in het engels, en voor degeen die dat wensen ook in Nederlands worden vertaald.

Na het retreat zul je naar huis gaan gevuld met liefde, kennis en praktische oefeningen.
Zoals met alle spirituele en persoonlijke groei, is het belangrijk om een dagelijkse oefening te hebben en behouden die ons op elk niveau voedt.

INFO & CONTACT
Voor meer informatie en vragen over het retreat, stuur ons een mail: info@goldenankh.com
Voor privé vragen, stuur een email naar: liselottehennekam@hetnet.nl


ENGLISH:

You are warmly invited to join us for one 4-day retreat in 2018 with lots of beautiful meditations,
exercises and lovely ceremonies with the Plant Medicine, Ayahuasca:
* 20 – 23th of September
* 22 – 25th of November
 
THE RETREAT
During this retreat, you will learn how to open yourself fully to the higher frequencies of healing energy. In doing so, you will accelerate your spiritual process, free yourself from past pain and experience lasting joy.
 
Who will benefit from this retreat?
This deep and enjoyable retreat has been carefully prepared to assist those committed to their own inner growth and healing. You will learn many beautiful techniques including:
 • Developing your awareness and control of internal energy.
 • Raising your consciousness and experiencing the harmony found at higher spiritual spheres.
 • Discovering ancient knowledge hidden within mystery schools that illuminate our heart and minds.
 • Building your repertoire of Life Force Energy Techniques that prevent ageing and boost vitality.
 • Learning how to reprogram and heal our body, heart and mind at Quantum Holographic levels.
 • Help and guidance with the awakening of your divine lights and receiving initiations
 
You will learn many sacred and secret exercises which are drawn from the rich tradition of The Golden Ankh, Yoga, Shamanism and Tantra schools.
They have been practiced and applied in daily life by your retreat leaders for 30 years. We know they work!
 
We will be offering you:
Beautiful mystical meditations, emotional healing techniques, visualizations, pranayama (breathing techniques for healing), body work (e.g. yoga, dance movements and Energy Block Release sequences),
mantras and ‘icaro’ (sound healing) and mudras (hand gestures).
 
PROGRAM
We will have full-day programmes to help you to open to higher frequencies of healing energy and release safely, those old patterns that hinder us.
Should you wish to explore the ongoing connection with the spiritual realms we will be offering beautiful initiations passed down by our teachers and guides.
On the second and third evening, we will hold space and protection for you to take part in beautiful Sacred Plant medicine ceremony.
 
After the retreat, you will go home filled with love, information and practical exercises. As with all spiritual and personal growth, it is important to have a daily practice that nourishes us at every level.
 
PRICES
For a 4 day-retreat with 3 nights (inclusive two nights of Ayahuasca ceremonies) , the price will be €500. This is also including costs for accomodation and food; breakfast, lunch and dinner. 
 
BILINGUAL
The training will be in English, for those who prefer I we will translate in dutch.
 
AYAHUASCA
To deepen the experience we will serve Ayahuasca for two nights.
So a psychological and physical preparation is required the weeks and days before.
We will provide you with all the necessary information if you subscribe to the retreat and pay the deposit.

ABOUT THE TEACHERS, CHANNELERS & SPACEHOLDERS
Rogier, Amonisia and Paulette will together accompany, train the group during the retreat. During the ceremonies they will be in full service for bringing and giving healing, guidance, initations, light and love.

Rogier Zwijsen
For 30 years Rogier has been a successful Heilpraktiker and founder of a unique natural healing clinic in Holland.He is providing therapies for organic, natural medicine, bio-resonance and frequency therapy.  When he was in his twenties, he was chosen by Spirit to be trained as a full trance medium. He has been educated from a young age by renowned and well known mediums in the Netherlands, to give other energies access to his conciousness through a deep full-body trance. From that moment, as a deeptrance medium, he has been devoted to and connected to the Mystery and Esoteric School, the Golden Ankh. He has dedicated part of his life on spreading love, light and knowledge from the rich tradition of the Golden Ankh. For more than 30 years, Rogier and his partner Amonisia have given various Channeled Readings in the Netherlands and Belgium and they have worked with different speakers (teachers and masters of the Ankh) over time. He offers public and private readings in which he gives the teachers and masters of the Ankh access to his consciousness and in this way helps mankind by sharing absolute truth, light and healing for the world. The training of the Ankh aims to help the seeker in his spiritual growth, development and inner freedom. This knowledge is essential for humanities growth and survival at this time and you will have the chance to learn some of the most potent skills during these retreats.Rogier is always learning and traveling with Spirit. He has contact with various worlds where he goes to learn, to obtain knowledge and to make contact with his guides. He has been participating in Tantra and Plant Medicine retreats for over 10 years.

Amonisia – (Liselotte Hennekam)
All her adult life, Amonisia has been an active spiritual traveler, seeker and teacher in the tradition of the Golden Ankh together with Rogier they spread this knowledge for the last 30 years.
During these years she has been organizing all kind of related spiritual events. With this she has been inspiring and teaching many. She is an active ‘tantrica’ and carries much knowledge of the deeper hidden mysteries and internal movement of energy. Her knowledge helps couples harmonize and empowers their relationships whilst learning how to use their sexual power for the good of humanity. She is a much loved, wise and experienced guide to others, sharing her skills of yoga (40 years as a yoga teacher), meditation and healing. Liselotte is the key translator and entrepreneur for the Golden Ankh enlightened masters channeled readings in Holland and Belgium. She has just published her first book with Rogier on his near-death experience and what happens when you die. She is an experienced Plant Medicine traveler including a soul quest in the Peruvian jungle.
 
Paulette Agnew
Paulette has been running retreats and vision quest ceremonies in nature since her twenties. She lived and trained people in the wilderness for 7 years, often without electric before joining a spiritual yoga community. She became a master teacher in the Dru tradition, establishing meditation, yoga and trauma healing schools and offices in Europe, Australia and Africa. For past 5 years, she has concentrated on her connection to the mystery school of the Golden Ankh and the development of frequency and quantum medicine. She is an award-winning motivational speaker, loves to travel, coach, and help others awaken to their true potential. Her book on Lyme disease and healing with light, electrons, natures elements and vibration is published in February 2018 with Morgan James in New York. She is great fun to be with and an experienced Plant Medicine traveler.

Info:
For questions or more information you can send an email to info@goldenankh.com
For private inquiries send an email to liselottehennekam@hetnet.nl