Origin & History 

Het ontstaan van de Witte Broederschap en de Orde van de Gouden Ankh is eigenlijk iets van een lange historie. Het stamt uit beschavingen uit het oude Egypte, in de tijd van Atlantis en in andere beschavingen voor de tijd van Atlantis. In deze periode was de mensheid veel meer verbonden met de natuur en de geestelijke werelden. Het was vrij gewoon voor de mensheid dat er mensen waren die in contact stonden met de geestelijke wereld en ook informatie van hen ontvingen. Reeds in de tijd van Mu (ook bekend als Lemurië) – meer dan 200.000 – 300.000 jaar geleden – was het normaal om helderziend te zijn, om dingen op spiritueel niveau te kunnen waarnemen. Het was niet iets vreemds, ook niet iets bijzonders, het was gewoon deel van het normale waarnemen zoals de mensheid dat gewend was.

In die tijd dat tribes en samenlevingen ontstonden, was het gebruikelijk dat elke stam één sjamaan of genezer in hun midden had. Iemand die geneest, die de toekomst voorspelt, adviezen geeft, conflicten helpt oplossen etc. Deze mensen hadden in principe een specifieke functie in hun stam. Zij waren de sjamanen, de soort supervisors voor de stam en voor hun gemeenschap.

Alleen hierdoor ontstond er een soort elite, een groep mensen die gevoeliger waren dan andere mensen. Ze werden daardoor afgeschermd voor de gemeenschap en kregen een eigen status. Dit waren de wijzere mensen die wat opener waren voor de geestelijke wereld en ook mediamieke kwaliteiten ontwikkelden met het gebruik van plant medicines daar planten voor de natuur voor om in zichzelf die krachten en kwaliteiten te kunnen openen. Door de extra veiligheid en exclusiviteit die ze kregen van de gemeenschap, ontstond er een soort priesterklasse. Een kasten van mensen die meer zagen, meer ontwikkeld waren en met meer raad en wijsheid konden komen. Je kunt je voorstellen dat in zo’n exclusieve gemeenschap binnen een een stadstaat of tribale situatie, dat daar gebruik maar ook misbruik van zou kunnen ontstaan, omdat je een bepaalde exclusiviteit ontwikkelt bij een bepaalde groep mensen. En deze mensen waren de basis voor de mysteriescholen.

Deze mensen die mogelijkheden kregen om zich geestelijk te ontwikkelen, die ontwikkelde gaven. Gaven zoals uit hun lichaam te treden en te gaan reizen naar andere werelden, ze ontwikkelde gaven om te orakelen, ze konden in de toekomst zien, ze wisten hoe tijdslijnen liepen. Dat waren de mensen die de basis van de witte broederschap  

Zeker in de tijden van Atlantis is dit zeer sterk uit ontwikkeld. Atlantis heeft namelijk geduurd van 120.000 tot ongeveer 30.000 voor Christus. Dus 80.000 – 90.000 jaar zijn deze stadstaten met alle koloniën al aanwezig geweest. Dus ook in die tijd hebben deze specifieke klasse zich verder kunnen ontwikkelen.

Daaruit zou je kunnen zeggen dat een groep entiteiten/mensen ontstaan die de ontwikkeling van de gehele mensheid op zich genomen heeft, dat noemen wij de witte broederschap – het verborgen priester rijk waar in feite de Gouden Ankh ook lid van is. De verborgen priesters waren eigenlijk de getrainde mensen die binnen de broederschap de taak kregen om mensen te ontwikkelen, om mensen tot ontwaking en tot verlichting te brengen. En uit deze groep is ook de Gouden Ankh ontstaan.

Samenvattend, in de ontwikkeling van mystiek, mystiek spiritueel bewustzijn, de laatste duizenden jaren is eigenlijk de ontwikkeling steeds meer gegaan in scholing van kleine groep mensen die geestelijke bewuster kunnen worden.

Atlantis

Vanwege het feit dat de blanke priesters zich openden voor de spirituele werelden, moesten ze zich steeds meer loskoppelen van de maatschappij. Dus trokken ze naar gebieden rond de steden, in de natuur en de bergen. Vanaf hier hielpen ze de mensheid met inwijdingen, advies, genezingen en met het gebruik van mediamieke berichten. Helaas gebeurde het, zoals dat voor iedere samenleving geldt en zeker voor Atlantis, dat er steeds meer hang naar bezit en macht ontstond en dat is iets voor iemand die lichtend werkt, geen behoefte aan heeft.

Uit de groep van witte priesters gingen, toch weer andere priesters, zwarte priesters of rode priesters werden ze genoemd in die tijd, naar steden en zich van hun spiritueel leven en hun leermeesters gingen distantiëren en in de stadsstaten en adviezen gingen geven op materieel gebied. Om zichzelf te verrijken en in feite ook op die manier zelf er beter van te worden. Er komt dus een splitsing tussen de witte- en de zwarte priesters. Dus een splitsing tussen zeg maar de wijzen, die beschikken over geestelijke krachten en inzichten en diegenen die zichzelf verrijken en zich laten verwennen met cadeautjes en met geld en dergelijke, wat in die tijd dus ook al speelde. Hierdoor ontstond er een hele sterke scheiding tussen die twee krachten.

Atlantis werd vernietigd na twee verschrikkelijke verwoestingen, maar de koloniën bleven bestaan. Na deze verwoestingen reisden de kolonies witte priesters naar verschillende gebieden in de wereld.

Zoals dat ook al voorspeld was door de witte priesters, want zij hadden dus inzicht in ruimte en tijd. Zij konden de tijden voorzien en ze wisten dat dit in feite onontkoombaar was. De witte priesters verspreidden zich, dit was dus de eerste grote verspreiding. Daarna kwam er een periode, na de eerste trek en de eerste ondergang van een groot deel van het toenmalige Atlantis, dat echter opnieuw weer werd opgebouwd.  Dus weer opnieuw dezelfde verhalen, waardoor onder meer een hoeveelheid witte priesters weer terugkwamen om de mensen zeg maar te corrigeren. Er ontstonden namelijk weer steden, die wederom een bepaalde macht nastreefden en in feite zochten naar ego bevestiging en dergelijke.

En we zien opnieuw weer hetzelfde gebeuren, maar nu omdat de witte priesters zich ook verspreid hebben, grotendeels naar Noord Afrika was er een noodzaak tot een soort verbond en dat verbond kon niet stoffelijk worden vertaald. Het was niet meer mogelijk om via telepathische kanalen en via stoffelijke kanalen contacten te onderhouden.

Ontstaan de Witte Broederschap

Er ontstond daarom de noodzaak om in de geestelijke sferen, in eerste instantie de Zomerland sferen, een soort overkoepelende groep te hebben, zeg maar een hoeveelheid ingewijden of half ingewijden, die zich in de vormwerelden van de geestelijke wereld gingen vestigen. Daardoor worden dan de contacten onderhouden met de mensheid om daarin continue te communiceren, je zou kunnen zeggen soort van internetten.

Het verbond dat toen ontstond, werd gevormd door een aantal wijze priesters, die zich continue via telepathische verbindingen, ook in uittredingen en dergelijke, naar bepaalde plekken in geestelijke werelden konden komen en daaruit dus informatie en contacten konden leggen van wat de noodzaak was voor de komende jaren. Zo ontstond er het eerste vroegtijdig verband van een broederschap.

Deze tweede grote trek gaat dus in principe door Noord Afrika in de richting van Egypte en naar het Midden Oosten. In het Midden Oosten splitst de groep zich af. We zien een groep ingewijden en een groep witte priesters in feite gaan naar de gebieden van Tibet / India. We zien een groep, die zich afsplitst en die naar het noorden gaat richting de Kaukasus en in richting van de Gobi Woestijn en Wit Rusland,  om zich daar ook verder te ontwikkelen. En we zien een groep die zich helemaal afsplitst en ombuigt en in principe Europa binnentrekt vanuit Griekenland en langzaam doortrekt naar Italië en Noord Frankrijk en zelfs naar Engeland.

Het ontstaan van de eerste inwijdingsmogelijkheden

Vanuit de Egyptische mysteriescholen zijn de werkelijke inwijdingsscholen ontstaan, waaronder de Gouden Ankh, die zich later verspreid hebben naar India, China, Vietnam etc. De oude piramides die je daar vindt, zijn in principe gebouwd tussen 15.000 – 10.000 voor Christus in tegenstelling tot heel veel historici uit onze tijd denken. We hebben dus te maken met een bewustzijnsgolf, een beschaving, waarin de mystiek en de mystieke beleving een belangrijke plaats vond.