White Brotherhood

Het ontstaan van de Witte Broederschap en de Orde van de Gouden Ankh en meerdere groepen, is eigenlijk iets van een lange historie. We kennen die al vanuit de tijd van vóór Atlantis, de tijd dat de mensheid veel meer verbonden was met de geestelijke wereld.

U kunt zich voorstellen dat de tijd van vóór Atlantis, we praten nu van laten we zeggen van de tijd van 100.000 jaar vóór de geboorte van de Christus,  was het voor de mensheid vrij normaal in de ontwikkeling, dat er mensen waren die continu in contact stonden met de geestelijke wereld en daaruit ook informatie kregen. Er ontstonden toen ook al stamverbanden en eventueel de beginnende vormen van samenlevingen, die wij dan tegenwoordig een soort steden noemen.

En in die stamverbanden was het zo, dat er mensen waren die daar in het trance mediumschap getraind waren. Het waren eigenlijk, zeg maar de witte priesters zoals we dat als zodanig kunnen noemen en een beetje vergelijkbaar met de werkingen van de magiërs, zoals die in bijvoorbeeld Afrika in de stammen actief zijn. Iemand die heelt, die de toekomst voorspeldt, die raad geeft, die voor rechter speelt en die conflicten oplost etc. Dat soort mensen hebben e altijd bestaan in de mensheid. Deze mensen hadden dus eigenlijk het soort extra functie in de maatschappij, in het stamverband in dit geval, om de mensheid de weg te wijzen waar ze heen moesten.

Dus de stam die vroeg aan hen waar ze heen moesten, wanneer ze moesten oogsten, wanneer ze op jacht konden gaan, iemand die de sterren kon lezen. Het waren dus eigenlijk sjamanen, die in staat waren een soort begeleidingstraject voor de stam en voor hun gemeenschap te onderhouden en daarmee de stammen als het ware de weg wezen en beschermden. Deze mensen waren een beetje de wijze mensen van het stamverband en dat waren de eerste mensen, die zeg maar extra verantwoordelijkheid droegen voor de mensheid en ook vaak de positieve intentie hadden, dus de lichtende intentie hadden, om zoveel mogelijk goede dingen en positiviteit te creëren voor die mensen. Deze mensen waren eigenlijk de eerste witte priesters, zoals we die als zodanig kunnen noemen.

De grote trek van Atlantis

Dan krijgen we de tijd van Atlantis.
Atlantis was eigenlijk een eilandenrijk, dat bestaan heeft tussen Afrika en Zuid-Amerika in, een beetje ter hoogte van de Evenaar dus, en dat eilandenrijk was eerst oorspronkelijk een primitieve gemeenschap van vissers en vrije boeren die weggevlucht waren uit Mu (Lemurië)  en in die tijd zich vestigden in dat eilandenrijk. En in dat eilandenrijk ontwikkelde zich eigenlijk deze mens verder. We zien hierbij dat er daar ook nog steeds mensen waren met extra wijsheid, extra inzicht en een extra positieve lichtende intentie. Maar ook waren het vaak die mensen, die zich van de havens en de beginnende steden gingen vervreemden. Ze gingen dus meer boven in de bergen wonen en ze probeerden vanuit hun standpunt de mensheid constant met inwijdingen en met adviezen en met het creëren van extra energieën en met het mediamiek doorgeven van boodschappen en dergelijke, de mensen te coachen in de goede positieve richting om oorlog te voorkomen, om conflicten tussen de stadstaten op te lossen, die continu aanwezig waren. Kortom ze fungeerden als een soort bakermat, waarin hun positieve invloed als het ware op kon lossen in de toenmalige maatschappij. Vanuit hun kennis en hun geestelijke krachten vanuit de geestelijke werelden, konden ze invloed hebben op de toenmalige samenleving.

Ze hadden dus een heel belangrijke functie in de maatschappij. Ze stonden er een beetje buiten, ze komen steeds meer buiten de gemeenschap te staan, omdat het openstaan voor de geestelijke wereld eiste, dat je een beetje buiten de wereld staat.  Dat geldt overigens voor iedereen die geestelijk bezig is, dat je niet teveel betrokken raakt in conflicten, waar de menselijke samenleving zich nu eenmaal mee bezig houdt. Deze mensen waren dus in feite in staat om langzamerhand een beetje buiten de gemeenschap een positieve invloed te creëren

Helaas gebeurde het, zoals dat voor iedere samenleving geldt en zeker voor Atlantis, dat er steeds meer hang naar bezit en macht ontstond en dat is iets voor iemand die lichtend werkt, geen behoefte aan heeft. Steeds meer werd op de Witte Gemeenschap een beroep gedaan om advies te gaan geven voor materiële zaken en voor het zakendoen en de handel, want er kwamen steeds meer handelsgemeenschappen. Ze kregen ook steeds meer een koloniserend gedrag, wat vergelijkbaar is met de VOC in Holland. Er kwam daarom ook steeds meer de behoefte tot materiele adviezen en dergelijke en daar hielden de witte priesters niet van..

Ze gingen zich van deze gemeenschap steeds meer distantiëren. Helaas was het natuurlijk zo dat uit de groep van witte priesters, toch weer andere priesters, zwarte priesters of rode priesters werden ze genoemd in die tijd, naar steden gingen en zich van hun spiritueel leven en hun leermeesters gingen distantiëren en in de stadsstaten, de meer zwarte goden en de duistere goden aanbaden en ook adviezen gingen geven op materieel gebied. Om zichzelf te verrijken en in feite ook op die manier zelf er beter van te worden. Waar vindt u dat niet in deze wereld ?  Er komt dus een splitsing tussen de witte- en de zwarte priesters. Dus een splitsing tussen zeg maar de wijzen, die beschikken over geestelijke krachten en inzichten en diegenen die zichzelf verrijken en zich laten verwennen met cadeautjes en met geld en dergelijke, wat in die tijd dus ook al speelde. Ze gingen zich in die stadsstaten steeds meer macht toe eigenen. In feite kregen ze een meer duistere invloed gingen op de gemeenschap, dus in feite het materialisme, eigenwaan, eerzucht en egoïsme aanhingen, waardoor er een hele sterke scheiding ontstond tussen die twee krachten.

De eerste grote trek uit Atlantis 

De witte priesters gingen zich in die periode steeds meer richten op die geestelijke werelden, mede als gevolg van hun training in het gebruik van de geestelijke krachten waarmee ze werkten. Ze gingen zich daarop steeds meer richten, om daarmee een tegenwicht te vormen ter compensatie van die duistere priesters, die de mensen onderdrukten en de mensen verplichtten en inperkten. Maar de lichtende witte priesters gingen zich steeds meer richten op de noodzaak om meer lichtkrachten te mobiliseren, waarin zij zich steeds meer richtten op het ontwikkelen van kennis en wetenschap, hetgeen u dan nu in uw tijd magie en wetenschap zou noemen. Zij gingen zich ook steeds meer richten op het gebruik van hun lichtende krachten om het denken in de toenmalige mensheid in positieve zin te doen ombuigen. In die tijd ontstond dus ook al de noodzaak om zich te richten op eenheid en op samenwerking en op broederschap, wat in feite de kernwaarden zijn van Aquarius.

Maar, de eerste ondergang van Atlantis is uiteindelijk toch onontkoombaar. Maar omdat de witte priesters dat vooraf al wisten, trokken ze weg.

Massaal trokken de eersten weg, dat was dus de eerste trek uit Atlantis, zoals wij dat noemen. De meeste witte priesters vertrokken in die tijd naar de Amerika’s en vestigden zich aldaar. We zien daarbij een eerste spreiding van de witte krachten naar de Amerika’s en bij de eerste grote kosmische ramp die in de mensheid  plaatsvond, verdwijnt of verdrinkt zeg maar, een heel groot gedeelte van het toenmalige Atlantis.

Zoals dat ook al voorspeld was door de witte priesters, want zij hadden dus inzicht in ruimte en tijd. Zij konden de tijden voorzien en ze wisten dat dit in feite onontkoombaar was en dat deze tijd voorbij was.. De witte priesters verspreidden zich, dit was dus de eerste grote verspreiding. Daarna kwam er een periode, na de eerste trek en de eerste ondergang van een groot deel van het toenmalige Atlantis, dat echter opnieuw weer werd opgebouwd.

Dus weer opnieuw dezelfde verhalen, waardoor onder meer een hoeveelheid witte priesters weer terugkwamen om de mensen zeg maar te corrigeren. Er ontstonden namelijk weer steden, die wederom een bepaalde macht nastreefden en in feite zochten naar ego bevestiging en dergelijke.

En we zien opnieuw weer hetzelfde gebeuren, maar nu omdat de witte priesters zich ook verspreid hebben, grotendeels naar het Noorden van Afrika en de Amerika’s, was er een noodzaak tot een soort verbond en dat verbond kon niet stoffelijk worden vertaald.

Het was niet meer mogelijk om via telepathische kanalen en via stoffelijke kanalen contacten te onderhouden. We praten nu dus zo’n beetje over de periode ná de eerste trek van Atlantis. Er ontstond daarom de noodzaak om in de geestelijke sferen, in eerste instantie de Zomerland sferen, een soort overkoepelende groep te hebben, zeg maar een hoeveelheid ingewijden of half ingewijden, die zich in de vormwerelden van de geestelijke wereld gingen vestigen en vandaar uit dus een soort algeheel kader creëerden.

Het verbond dat toen ontstond, werd gevormd door een aantal wijze priesters, die zich continue via telepathische verbindingen, ook in uittredingen en dergelijke, naar bepaalde plekken van het Zomerland gebied naar Hoog Zomerland en eventueel naar de eerste laag van de klank en kleur werelde, konden  komen en daaruit dus informatie en contacten konden leggen van wat de noodzaak was voor de komende jaren.

U kunt zich voorstellen dat zich hier een eerste vroegtijdig verband van een broederschap begon te ontstaan. Het was nog niet een broederschap zoals we nu hebben, zeg maar een hoeveelheid entiteiten en levende mensen, die als geheel de mensheid op aarde constant bijsturen en constant invloed hebben op die mensheid, zodanig dat het als een groter geheel kon functioneren. Zo groot was het weliswaar nog niet.

In het begin was het dus een soort eerste geestelijk en stoffelijk verbond, waarin de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld samen gingen werken om die mensheid constant in zijn fouten te corrigeren en constant bij te sturen in zijn stommiteiten en in zijn egocentrisch gedrag en in zijn, zeg maar, oorlog en slavernij.

U kunt zich voorstellen dat zo vlak voor de tweede trek er al een soort verbond gevonden is, wat lijkt op een soort eerste vorm van de huidige Witte Broederschap of de eerste vorm van de “White Lodge”, die in principe al een soort eerste totaal verbond gaat inhouden.

De vier Hoofdgroepen binnen de Witte Broederschap

De Broederschap heeft toen gekozen voor vier tot vijf grote groepen. Vier grote stromingen zou je kunnen zeggen.

De eerste groep van de Broederschap de “White Lodge”, zoals ze genoemd werd, was eigenlijk de “White Lodge” die zich heel direct bezig ging houden met de geestelijke ontwikkelingen van de mensheid, maar daaraan gekoppeld de stoffelijke consequenties. Dat betekent dus, dat het eerste deel van de “White Lodge” er voor koos om zich direct bezig te houden met wat er in de mensheid gebeurde, wat voor tendensen er plaatsvinden en wat voor keuzes de maatschappij voor de ontwikkeling van de mensheid maakte.

Maar ook om in dat denken van de mensheid continu ingewijden te plaatsen om bepaalde keuzes te bevorderen om de politiek anders te gaan richten. Dat gebeurde dan d.m.v. het creëren van allerlei toevalligheden om de mensheid bij te sturen. Over die toevalligheden kom ik later nog terug. Kortom dus, om constant invloed te hebben op het directe gebeuren in de mensheid. Dat is de eerste groep.

De tweede groep, dat is de groep van het Verborgen Priesterrijk, waar de “Orde van de Gouden Ankh” uit voortgekomen is. Dat is een groep van priesters eigenlijk, de hele directe witte priesters. Deze houden zich alleen bezig met het direct creëren en ontwikkelen van vooringewijden en ingewijden. Mensen die het innerlijke pad gaan. Deze witte priesters willen die mensen gewoon direct gaan coachen, we houden ze bij, sturen ze bij en geven adviezen.

We helpen dus gewoon bepaalde groepen, een klein gedeelte van de mensheid die daar rijp voor is om die innerlijke weg te gaan en zij hebben daar contact mee. We zorgen er voor, dat ze de juiste energieën krijgen en de juiste initiaties op de juiste momenten.

We gaan een kleine groep mensen, misschien maar een 2 tot 3 procent van de mensheid,  gaan we coachen, volgen en helpen. U begrijpt reeds wel vanuit onze lezingen, dat zoals u wel weet en via de verschillende mediums die we bespelen, dat de “Orde van de Gouden Ankh”  een onderdeel is van het Verborgen Priesterrijk, evenals de groep van Anthar en de groep van Merlijn.

Dus het zijn heel directe inwijdingsscholen, die vanuit de Witte Priesterschap direct deel hebben aan de mensheid en daaruit ook de mensheid bijstaat.

Een derde groep van de “White Lodge” ging zich bezig houden met alles na de overgang.  Dus men ging zich bezighouden met het feit hoe je mensen opvangt na de dood. Ze creëren groepen om bijvoorbeeld mensen die overlijden op te kunnen vangen, te begeleiden naar een geestelijk bewustzijn, om te voorkomen dat iemand zich bijvoorbeeld in een religieus denkkader inkapselt en daarop zich gaat inkapselen en daardoor het geestelijk licht niet meer kan bereiken. Het is dus hun taak daarin de mensen te begeleiden, te coachen en verder te helpen om zich na de dood op een goede manier in die geestelijke wereld te integreren. Op een goede manier een geestelijke relatie te ondergaan en om in een juist verband ook je weg in de geestelijke wereld te vinden. Zij worden dus geholpen daarin door een groep van de “White Lodge”, die zich daarmee bezig hield. Dat zijn zo meer de grijze monniken geweest, dat zijn dan de entiteiten die zich met die werkzaamheden bezig houden. Dat was dus de derde groep.

De vierde groep ging zich bezig houden met zeg maar de genetische kant. Dat waren diegenen die gingen kijken of er mogelijkheden tot verandering was in de mensheid, maar ook in het dierenrijk of in het plantenrijk. Zij onderzochten of het mogelijk zou kunnen zijn om genetisch gezien, de juiste verbanden te kunnen vinden om weer eens een ander ras of een iets ander dierenras of een andere soort, tot ontwikkeling te brengen. Om op die manier weer andere menselijke kwaliteiten, maar ook geestelijke kwaliteiten zich te laten ontwikkelen.

Het zijn nog steeds diegenen, weliswaar een klein groepje binnen de Witte Broederschap, maar wel een belangrijk groepje die zich bezighouden met het uitzoeken of er nieuwe rassen of nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan in een veranderende ecologie en een veranderende biologische samenstelling van de mensheid. U kunt zich voorstellen dat dit eigenlijk de vier grootste groepen zijn, die zich in de “White Lodge” hebben ontwikkelt en nog steeds prominent actief zijn. Maar er zijn natuurlijk nog meer groepen.